• Język: Polski Polski
 • Zmień

Język:

Koszyk
Opcje przeglądania
 • Status dostępności:
 • Kategoria:
 • Producent:
 • Zakres cen

Dodano produkt do koszyka

pwpromo

Promocja PowerWalker
 
PROMOCYJNY ZESTAW:

 

Sortuj wg:
 • 1

Zasilacz UPS 5kW EVS + LifePO4 16x 12V/100Ah BMS PowerWalker

☆ awaryjny system podtrzymania zasilania ☆ online ☆ LCD ☆ LiFe Battery System 16x100Ah ☆ Terminal IN/OUT ☆ EPO ☆ RS-232 ☆ RS-485 ☆ USB ☆ HID ☆ BMS ☆ ViewPower PL

JEDNOSTKA MOCY:

 • Moc pozorna / Moc czynna : 5000VA (5000W),
 • Rodzaj UPS: Online 1-Fazowy 1/1,
 • Power Factor wyjściowy: 1.0,
 • Rodzaj obudowy: Tower,
 • Wej./wyj.: zaciskowe TERMINAL
 • Porty komunikacyjne: USB oraz RS-232,
 • Zerowy czas przełączania w tryb awaryjny,
 • Możliwość pracy 3-fazowej (minimum 3 jednostki),
 • Wbudowany wyświetlacz: LCD,
 • Moc ładowarki: 60A - możliwa zmiana ustawień,
 • Inteligentny Slot na moduł rozszerzeń,
 • Wymiary: 190 x 336 x 465mm (szer. x wys. x gł.),
 • Oprogramowanie: ViewPower PL,
 • gwarancja: 24 miesiące.


BANK ENERGII:

 • Rodzaj obudowy: modułowa
 • Rodzaj baterii: 16x 12V/100Ah (LifePO4),
 • Złącza komunikacyjne: RS-485, RJ-11, 
 • Klasa szczelności: IP20,
 • Kolor obudowy: biały,
 • Wymiary: 185 x 540 x 420mm,


KARTA KOMUNIKACJI BMS:

 • komunikacja & konfiguracja banku energii,
 • zmiana napięcia, zmiana prądu ładowania,
 • komunikacja: RS-485 (RJ-45).

 

 

 

Cena: 16916.12 zł
 • Produktów na stronie:
 • 10
 • 25
 • 50
 • 1
Regulamin Promocji „POWERWALKER 2024” („Regulamin”)


Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem promocji „POWERWALKER 2024” („Promocją”) jest spółka pod firmą IMPAKT S.A z siedzibą w Mosinie przy ul. Stanisława Lema 16, 62-050, nr NIP 7831720485, REGON 360441981, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000585900, kapitał zakładowy 60.761.002 PLN przy współpracy z Install Media Krzysztof Półrolniczak („Współorganizator”).
 2. Promocja przeprowadzana jest w celu promowania i zwiększenia sprzedaży produktów marek PowerWalker importowanych przez IMPAKT S.A z siedzibą przy ul. Stanisława Lema 16, 62-050 w Mosinie, nr NIP 7831720485, REGON 360441981 i nabywanych od niej przez jej klientów, którzy terminowo regulują należności.
 3. Czas trwania Promocji: od 19.02.2024 do 31.03.2024, lub do wyczerpania zapasów produktów określonych w pkt. III.1 lub III.2. poniżej. Promocja organizowana jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Uczestnictwo w Konkursie

 1. Warunki uczestnictwa w Promocji określone są w Regulaminie, a każde zgłoszenie Uczestnika do Promocji na warunkach określonych w Regulaminie będzie jednoznaczne z faktem, iż Uczestnik zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje go oraz poddaje się jego warunkom. Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne i Uczestnik w każdej chwili może zrezygnować z brania udziału w Promocji informując o tym Organizatora lub Współorganizatora.
 2. Promocja przeznaczona jest wyłącznie dla klientów Współorganizatora.
 3. Promocja nie łączy się z innymi promocjami i konkursami prowadzonymi przez Organizatora lub Współorganizatora.
 4. Uczestnikiem Promocji może być osoba fizyczna, osoba prawna, albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która dokona u Współorganizatora zakupu produktów określonych w dziale III poniżej, zgodnie z pozostałymi zasadami i z zastrzeżeniem ograniczeń określonych w pozostałych postanowieniach niniejszego Regulaminu.
 5. Z udziału w konkursie wykluczeni są:
  - Osoby fizyczne, nieposiadające pełnej zdolności prawnej;
  - Osoby kapitałowo lub osobowo powiązane z Organizatorem lub Współorganizatorem, w tym w szczególności pracownicy, wspólnicy członkowie organów lub akcjonariusze.

Promocyjna Sprzedaż

 1. Uczestnikiem Promocji jest każda osoba, z zastrzeżeniem wyłączeń wskazanych w punkcie II.5 powyżej, która w czasie trwania Promocji kupi w sklepie prowadzonym przez Współorganizatora, następujący towar: PowerWalker VFI 5000 EVS + life battery system 48-100 model 10134063.
 2. W ramach promocji, Uczestnik spełniający warunki określone w niniejszym regulaminie, który dokonał zakupu towaru określonego w pkt. III.1 powyżej może dokonać zakupu karty BMS 10131017 („Bonus”) za promocyjną cenę 1 (jeden) złoty netto.
 3. Każdy Uczestnik może otrzymać tylko jeden Bonus, niezależnie od ilości zakupionych towarów objętych Promocją zgodnie z pkt. III.1. powyżej.
 4. Bonus zostanie dostarczony Uczestnikowi wraz z towarem, o którym mowa w pkt. III.1. tą samą metodą dostawy, wybraną przez Uczestnika przy zamawianiu tego towaru.
 5. Za dostarczenie towaru wraz z Bonusem Uczestnikowi odpowiada Współorganizator. Współorganizator dokonuje dostawy na zasadach określonych w regulaminie prowadzonego przez niego sklepu oraz w umowie sprzedaży zawartej z Uczestnikiem.
 6. Organizator nie jest stroną umów sprzedaży, na podstawie których towary, o których mowa w pkt. III.1. i III.2 są dostarczane Uczestnikowi. Organizator zobowiązany jest dostarczyć do Współorganizatora produkty Bonusowe, na potrzeby realizacji Promocji po cenie równej cenie sprzedaży Bonusu Użytkownikowi. Współorganizator nie może wykorzystać produktów dostarczonych celem realizacji Promocji (Bonusów) w żadnym innym celu niż realizacja Promocji, w tym w szczególności nie może ich sprzedawać osobom innym niż Uczestnicy.

Reklamacje

 1. Każdy z Uczestników Konkursu ma prawo do złożenia reklamacji na przebieg Promocji w terminie 5 dni roboczych od dnia dokonania zakupu i otrzymania Bonusu na adres e-mail: sklep@kompleksmedia.pl. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko oraz dokładny adres Uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji. Reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora i w terminie 14 dni od daty ich doręczenia. Reklamacje będą rozpatrywane na podstawie Regulaminu.
 2. Postanowienia ust. 1 powyżej nie dotyczą postępowania reklamacyjnego w zakresie wad zakupionego w ramach Promocji towaru. W zakresie odpowiedzialności Organizatora lub Współorganizatora za ewentualne wady zakupionego towaru stosuje się postanowienia: (i) regulaminu sklepu prowadzonego przez Współorganizatora; (ii) postanowień umowy sprzedaży zawieranej między Współorganizatorem a uczestnikiem; oraz (iii) przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

Przetwarzanie danych osobowych

 1. Organizator i Współorganizator będą Współadministratorami (łącznymi administratorami) danych osobowych Uczestników Dane osobowe Uczestników Promocji będą przetwarzane w celu prawidłowego przeprowadzenia i rozliczenia Promocji. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez Współorganizatora i Organizatora w celu udokumentowania Promocji i wydania Bonusów, a także rozliczenia zobowiązań podatkowych związanych z organizacją Promocji. Odbiorcami danych osobowych laureatów mogą być producenci produktów objętych promocją w ramach Promocji, a także podmioty uczestniczące w realizacji Promocji (firmy kurierskie, dostawcy rozwiązań IT, takich jak poczta internetowa etc.).
 2. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 3. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez Uczestników. Ponadto w zakresie w jakim dane osobowe przetwarzane będą w celu udokumentowania wyników Promocji, a także rozliczenia zobowiązań podatkowych związanych z organizacją Promocji i wydaniem – podstawą przetwarzania danych jest realizacja przez Organizatora i Współorganizatora obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów.
 4. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednakże jest warunkiem niezbędnym do prawidłowego wzięcia udziału w Promocji. Uczestnikom Konkursu i laureatom przysługuje prawo wglądu do swoich danych oraz możliwości ich poprawiania i składania sprzeciwu wobec ich
 5. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez wymagany przez przepisy prawa okres przechowywania dokumentacji księgowej.
 6. Na zasadach określonych w przepisach regulujących ochronę danych osobowych, Uczestnikom przysługuje:
  - prawo do żądania dostępu do podanych danych, ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania, usunięcia, prawo do przenoszenia danych, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
  - prawo do cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie – przy czym cofnięcie zgody jest równoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w Promocji przez Uczestnika. Prawo do cofnięcia zgody nie dotyczy przetwarzania danych osobowych przez Organizatora w celu udokumentowania wyników Promocji i wydania Bonusów, a także rozliczenia zobowiązań podatkowych związanych z organizacją Promocji
 7. Wyżej wymienione uprawnienia (poza prawem do wniesienia skargi do organu nadzorczego) można realizować przesyłając stosowne żądanie na adres: Mosina, ul. Stanisława Lema 16, 62-050 - w odniesieniu do Organizatora; oraz na adres: Install Media Krzysztof Półrolniczak, 3 Maja 20-22, 55-200 Oława - w stosunku do Współorganizatora.

Postanowienia końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie możliwość wykluczenia z Promocji Uczestnika w przypadku naruszenia przez Uczestnika niniejszego Regulaminu.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w szczególności w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie Promocji, uniemożliwiających przeprowadzenie Promocji w prawidłowy sposób, co pozostanie bez wpływu na prawa nabyte Uczestnika. Zmiany Regulaminu nie mogą pogorszyć sytuacji Uczestników. Zmiany te obowiązują od dnia ich ogłoszenia.
 3. Zasady Promocji określa wyłącznie niniejszy Regulamin. Wszelkie materiały promocyjno- reklamowe mają charakter wyłącznie
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub jakiekolwiek przeszkody w komunikacji z Uczestnikami Promocji wynikające z przyczyn od niego niezależnych.
 5. Promocja nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenie losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz.U. 2023 r. poz. 227).